Forsberg natur & kommunikations kunder är ofta myndigheter, organisationer och andra verksamheter som arbetar med rovdjursförvaltning, viltfrågor, naturvård och kommunikation, t ex länsstyrelser, Naturvårdsverket och rovdjurscentrum.

Företagets uppdrag kan handla om allt från kartläggning och utvärderingar av genomförda åtgärder och revidering av förvaltningsplaner till samordning av dialogmöten, kontinuerligt kommunikationsarbete och stöd i verksamhetsutvecklingen.

Med välvässad penna kan Forsberg natur & kommunikation också hjälpa till i arbetet med att nå ut med ert budskap till rätt målgrupp genom kunskapsförmedling, såsom skribentarbete och paket med färdiga informationslösningar.

Forsberg natur & kommunikation producerar även frilansmaterial, håller föredrag och erbjuder guidade turer med fokus på natur och kultur.

Fotograf: Liz Hansson

Kartläggning och utvärdering

 • Utvärderingar, enkätundersökningar, förstudier, kartläggning och sammanställningar.
 • Uppföljning och vidareutveckling av redan genomförda aktiviteter, t ex kommunikationsinsatser och förvaltningsåtgärder

Kommunikation och dialog

 • Kommunikationsplanering och uppföljning.
 • Samordning och dokumentation av såväl enskilda möten som längre projekt, t ex kommittéer, delegationer, råd och styrelser inom området.
 • Samordning av möten, konferenser, seminarier och workshops med fokus på dialog, t ex för viltförvaltningsdelegationer, organisationer eller berörd allmänhet.

Förvaltning, vägledning och verksamhetsutveckling

 • Framtagande och revidering av förvaltningsplaner åtgärdsplaner, handlingsplaner, policydokument för t ex stora rovdjur eller annat vilt.
 • Framtagande av underlag inför beslut eller redovisning av uppdrag.
 • Vägledningsarbete, t ex planering av vägledningsinsatser och underlag och textproduktion för vägledningsdokument.
 • Översyn av verksamheten med avseende på t ex informationsarbete, programverksamhet och samverkansmöjligheter.

Kunskapsförmedling och informationsarbete

 • Framtagande av underlag eller färdiga informationslösningar, såsom målgruppsanpassad text och manus för utställning, informationsskyltar, guidningar, webb och annat informationsmaterial.
 • Textproduktion och textbearbetning samt korrekturläsning och kvalitetssäkring av innehåll av befintligt informationsmaterial.
 • Guidningar och föredrag med fokus på rovdjur, natur och kultur, t ex stora rovdjur då och nu, Dalarnas djur- och naturliv, Dalarnas kulturhistoria, historisk vandring genom Falun och Siljan runt.